TSR ปรับโครงสร้างผู้บริหารตั้ง MD ใหม่ วางเป้าปี 65 โต 10%

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

บมจ.เธียรสุรัตน์ (TSR) เปิดเผยว่า บริษัทปรับโครงสร้างผู้บริหารใหม่ แต่งตั้งนายสยาม อุฬารวงศ์ นั่งกรรมการผู้จัดการ (MD) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

นายสยาม มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจสินเชื่อด้านการพัฒนาธุรกิจ และด้านการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นการขายและการให้สินเชื่อ โดยได้ร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2560 และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างผลงานไว้มากมาย เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาธุรกิจและขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทให้เติบโต โดยนายสยาม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ และยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอสจี แคปปิตอล บริษัทในเครือ บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย (SINGER)

ทั้งนี้ นายสยาม กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานโดยการพัฒนาธุรกิจหลักให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเติบโตในสินค้าที่บริษัทมีความชำนาญ โดยยังคงให้ความสำคัญกับสินค้าหลักในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำสะอาด (Water solutions expert) ทั้งการผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำใช้ (Watermate) รวมถึงการจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็ง ธุรกิจ OEM และธุรกิจเช่าซื้อ

ขณะที่การขยายช่องทางการขายใหม่ในรูปแบบตัวแทนและธุรกิจ online พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาทีมขายให้แข็งแกร่งในทุกช่องทาง การเพิ่มบุคลากรทีมขายตรง เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างยอดขายจากกลุ่มลูกค้าเดิมโดยใช้ระบบ CRM รวมถึงพัฒนาการให้บริการหลังการขายให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการทำงานเชิงรุกเพื่อขยายสู่ฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานในองค์กรให้กระชับและคล่องตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 65 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตจากปีที่ผ่านมา 10% โดยจะเน้นกลยุทธ์การเพิ่มรายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิม Recurring Income ให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยผลักดันการเติบโตให้ยั่งยืน และมุ่งเน้นการตลาดเชิงรุก ด้วยการพัฒนาทีมขายให้แข็งแกร่งในทุกช่องทางและการเพิ่มบุคลากรทีมขายตรง

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket