กทท. จับมือ สศด. ยกระดับ ทลฉ. เป็น Smart City

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ผลักดันนโยบายการบริหารการจราจร และการบูรณาการด้านข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดำเนินการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Port) ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City พร้อมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยช่วยแก้ปัญหาการจราจรของ ทลฉ. อย่างยั่งยืน โดยมีข้อตกลงความร่วมมือฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากสิ้นสุดของระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับแรกในวันที่ 11 มกราคม 2565

โครงการพัฒนา Smart City ในพื้นที่ ทลฉ. ประกอบด้วย การส่งเสริมด้านการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สายเรือ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ กรมศุลกากร ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Port) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ทลฉ. (Truck Queue) เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาระบบท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Port System) ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่าเรืออัจฉริยะให้มีศักยภาพ เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ แก้ปัญหาการจราจร ลดมลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบ ทลฉ. โดยระบบดังกล่าวจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางถนน ทางเรือและทางรางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สายเรือ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ Smart Port Traffic (ระบบจัดการข้อมูลการจราจร) Smart Port EDI (ระบบเชื่อมต่อ Big Dataจากระบบต่าง ๆ) Smart Port Payment (ระบบชำระเงินแบบ QR Code) เป็นต้น

 

ทั้งนี้กทท. มีหน้าที่ผลักดันให้เกิดการบูรณาการข้อมูล สนับสนุนและส่งเสริมการนำร่องสู่การรวบรวมและเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะสำหรับ ทลฉ. พร้อมส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์ พัฒนาบริการต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ กทท. และอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต

อ้างอิง
https://siamrath.co.th